วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ข้อควรรู้ก่อนต่อใบขับขี่รถยนต์ ปี 2567

11 เม.ย. 2024
139
ข้อควรรู้ก่อนต่อใบขับขี่รถยนต์ ปี 2567

การต่อใบขับขี่เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถทุกคนต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพได้ถูกยกเลิกไป ปัจจุบันมีเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว (2 ปี) และแบบ 5 ปี เท่านั้น ในปี 2567 นี้ มีข้อมูลสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรรู้ก่อนดำเนินการต่อใบขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามที่จะได้กล่าวต่อไปนี้

เอกสารต่อใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย
2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2. บัตรประชาชนฉบับจริง

3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

การต่อใบขับขี่ออนไลน์

กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการอบรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่ขนส่ง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมการขนส่งทางบก Call Center 1584 หรือ Line ID: @dltnews ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลการต่อใบขับขี่ในปี 2567 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป