วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตั้ง

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงราย และไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ ให้มาลงคะแนนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อ.เมืองเชียงราย

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.เมืองเชียงราย 11 ตำบล ได้แก่ ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.สันทราย ต.ท่าสาย ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.แม่กรณ์ ต.ดอยฮาง ต.แม่ยาว ต.ห้วยชมภู ต.บ้านดู่

ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อ.เมืองเชียงราย

ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อ.เวียงชัย

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.เมืองเชียงราย 3 ตำบล ได้แก่ ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง และ อ.แม่จัน 5 ตำบล ได้แก่ ต.แม่จัน ต.ป่าตึง ต.ป่าซาง ต.ท่าข้าวเปลือก ต.สันทราย

ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อ.เวียงชัย

3. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

อ.แม่สรวย สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน เขต อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า

3. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

4. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน อ.พาน

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.เมืองเชียงราย 2 ตำบล ได้แก่ ต.ห้วยสัก ต.ดอยลาน อ.พาน และ อ.ป่าแดด

4. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน อ.พาน

5. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง อ.เทิง

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.เทิง อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล และ อ.เชียงของ 1 ตำบล ได้แก่ ต.บุญเรือง

5. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง อ.เทิง

6. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.แม่จัน 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่คำ ต.แม่ไร่ ต.จอมสวรรค์ ต.ศรีค้ำ อ.แม่สาย และ อ.แม่ฟ้าหลวง

6. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย

7. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.แม่จัน 2 ตำบล ได้แก่ ต.จันจว้า ต.จันจว้าใต้ อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เชียงของ 6 ตำบล ได้แก่ ต.สถาน ต.ศรีดอนชัย ต.ริมโขง ต.ครึ่ง ต.ห้วยซ้อ ต.เวียง และ อ.เวียงแก่น

7. ที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย