วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ห้ามปล่อยโคมลอยใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566

ห้ามปล่อยโคมลอยใกล้สนามบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ ท่าอากาศยานต่างๆ ในเชียงรายได้เริ่มรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันปล่อยโคมลอยใกล้พื้นที่สนามบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเครื่องบิน และสังคมที่อยู่ใกล้สนามบิน โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นต้นอย่างไร

นายดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ผชร.) ได้เผยว่า “ความปลอดภัย” เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินอากาศหรือการขนส่งด้วยเครื่องบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้เริ่มออกรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีโคมลอยมาตกในพื้นที่ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลย ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วเรามีการรณรงค์โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั่วจังหวัดเชียงราย มาที่วิทยาลัยสงฆ์ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของโคมลอยต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ และผลตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะพระภิกษุที่มาเข้าร่วมรับการอบรมก็ได้ไปบอกกับญาติโยม ทำให้ไม่มีโคมลอยมาตกในพื้นที่ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลย ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กล่าว การปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า เช่น การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (บริเวณสนามบินและโดยรอบสนามบิน) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 59/1 และ 59/2 โดยระบุการกำหนดโทษคือ มาตรา 109/1 ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 59/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 109/2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59/2 หรือประกาศที่ผู้อำนวยการประกาศตามมาตรา 59/2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 109/3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา 59/3 วรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 59/3 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 (2) ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 800,000 บาท

ในปีนี้ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อเห็นถึงภัยอันตรายของโคมลอยที่มีต่อการเดินอากาศ โดยทุกๆปีในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจะมีการรณรงค์งดปล่อยโคมลอยในพื้นที่ใกล้สนามบินมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่ไม่ต้องงดเที่ยวบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบสนามบิน มีการเดินอากาศตามปกติในทุกปี

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปล่อยโคมลอยที่จะมีอันตรายต่อการบิน จากสถิติปีที่ผ่านมา ไม่มีโคมลอยมาตกในพื้นที่ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลย ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วเรามีการรณรงค์โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั่วจังหวัดเชียงราย มาที่วิทยาลัยสงฆ์ในตัวเมืองเชียงราย เพื่อจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของโคมลอยต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ และผลตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะพระภิกษุที่มาเข้าร่วมรับการอบรมก็ได้ไปบอกกับญาติโยม ทำให้ไม่มีโคมลอยมาตกในพื้นที่ของสนามบินเลย ส่งผลให้เที่ยวบินต่างๆสามารถบินได้ตามปกติ และสำหรับปีนี้เรามีการจัดอบรมในโรงเรียนในพื้นที่ในเมืองเชียงราย รวมทั้งหมด 8 โรงเรียน โดยทางเราจะจัดบุคลากรเข้าไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เป็นเวลา 4 วัน จนครบทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อให้เราสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวลานนาไปพร้อมกับการคำนึงถึงความปลอดภัยของธุรกิจการบินไปพร้อมๆกันด้วย

“สำหรับปีนี้ก็จะยึดข้อปฏิบัติเหมือนปีที่ผ่านมา ก็คือในรัศมี 8 กม. รอบสนามบินจะห้ามไม่ให้มีการปล่อยโคมลอย แต่หากในพื้นที่อื่นที่ต้องการจัดงานที่จะมีการปล่อยโคมลอย ก็ต้องขออนุญาตนายอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป เพื่อที่ผู้มาท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย ที่เดินทางผ่านทางอากาศยานจะสามารถถึงที่หมายอย่างปลอดภัย มาท่องเที่ยวด้วยความสนุกสนาน และกลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มและความประทับใจ”