วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ช่องทางขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ e-Form นำร่องใช้สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 รวมทั้งมีข่าวดี แก้ปัญหาปุ๋ยแพง บรรเทาผลกระทบ

กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มช่องทาง “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ e-Form นำร่องใช้สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการผลิต การตลาด และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์ ทะเบียนเกษตรกร https://efarmer.doae.go.th/login ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน เกษตรกรก็สามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนได้ทันที โดยเริ่มใช้งานแล้ว ส่วนช่องทางเดิม ทั้งการขึ้นทะเบียน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และแอปพลิเคชัน Farmbook ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์
ทะเบียนเกษตรกร https://efarmer.doae.go.th/login