วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลสอบ ก.พ. 65 e-Exam เช็คที่นี่ได้เลย

ประกาศผลสอบ ก.พ. 65 e-Exam เช็คที่นี่ได้เลย

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 สำนักงาน ก.พ. ได้โพสต์ภาพหนังสือประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ซึ่งท่านสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งได้ระบุข้อความประกาศ ดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 และได้ดำเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จแล้วเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,082 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา และวันที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า 

1.หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2.หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

3.หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

4.ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://job.ocsc.go.th/ หัวข้อ ‘พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป’ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

5.เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ

6.สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ตามชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม 

หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบ ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครได้

7.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

8.ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

– เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

– ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565

– ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. 65 e-Exam เช็คที่นี่ได้เลย

เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th