วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สอบท้องถิ่น ปี 2566 เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น ปี 2566

สอบท้องถิ่น ปี 2566 ตำแหน่งที่คาดว่าจะเตรียมเปิดสอบท้องถิ่น ปี 2566

เตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้เลยสำหรับนักรบ 2 บี นักล่าตำแหน่ง สำหรับปี 2566 นี้ สอบท้องถิ่นตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดมาทดแทนตำแหน่งที่ขาดไป กับการสอบครั้งก่อน เพื่อมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพราะบางตำแหน่ง ทำการสอบแข่งขันแล้วยังไม่มีผู้เข้าสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดเอาไว้

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเตรียมเปิด.สอบท้องถิ่น (ปี.66

ตำแหน่ง.ประเภททั่วไป (ระดับ 1-2)

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 3. เจ้าพนักงานการคลัง
 4. เจ้าพนักงานพัสคุ
 5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. เจ้าพนักงานการเกษตร
 7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 8. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 10. พยาบาลเทคนิค
 11. สัตวแพทย์
 12. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 13. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 14. นายช่างเขียนแบบ
 15. นายช่างเครื่องกล
 16. นายช่างผังเมือง
 17. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 18. นายช่างไฟฟ้า
 19. นายช่างโยธา
 20. นายช่างสำรวจ
 21. เจ้าพนักงานประปา

ตำแหน่ง.ประเภทวิชาการ (ระดับ 3)

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
 2. นักวิชาการคลัง
 3. นักวิชาการพัสคุ
 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 6. นักวิชาการสาธารณสุข
 7. นักสังคมสงเคราะห์
 8. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 9. นักจัดการงานเทศกิจ
 10. นักพัฒนาการกีฬา
 11. นักวิชาการศึกษา
 12. นักสันทนาการ
 13. นักพัฒนาการกีฬา
 14. บรรณารักษ์
 15. นักวิชาการเกษตร
 16. นักวิชาการวัฒนธรรม
 17. นิติกร
 18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 19. นักวิชาการสวนสาธารณะ
 20. นักกายภาพบาบัด
 21. นายสัตวแพทย์
 22. วิศวกรโยธา
 23. สถาปนิก
 24. นักผังเมือง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และ ครูผู้ดูแลเด็ก (ระดับ 3)

 1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
 2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 3. ครผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทตโนโลยีทางการศึกษา
 4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
 5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชากาษาไทย
 6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชากาษาอังกฤษ
 7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิดศาสตร์
 8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
 9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมื
 10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา
 11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
 12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
 13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
 14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคนตรี
 15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
 16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากส
 17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
 18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
 19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
 20. ครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเหตุ เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะเปิดสอบ ปี 2566 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง