วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

อบจ.เชียงราย ปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

เวลา 15.30 น. วันที่ 27 พ.ย. 64 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอัญญลักษณ์ ผกายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพันจ่าเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางวรินทร ยานะนวล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 22-27 พ.ย. 64 เพื่อยกระดับความสามารถให้บุคลากรด้านกู้ชีพกู้ภัยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและมีความถี่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นทุกปี ทำให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอุปสรรค์และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

จากการเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่อสถานการณ์และถูกต้องตามหลักการมีแบบแผน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1853112/