วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อำเภอพาน จัดงานเทศกาลกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP หลังหยุดงานไป 2 ปี 

อำเภอพาน จัดงานเทศกาลกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อค่ำวันที่ (18 พ.ค. 65) ที่ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP อำเภอพาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มเกษตรกรและผุ้ประกอบการเลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอพาน เข้าร่วมพิธีคึกคักภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงบนเวที การประกวดปรุงอาหารจากปลา และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมทั้งมหกรรมสินค้า OTOP ของดีอำเภอพานมาว่างจำหน่ายตลอดทั้งงาน ภายใต้นโยบายเร่งด่วนในระยะที่ 2 ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอำเภอพานที่มีการผลิตปลาโดยเฉพาะปลานิลจำนวนมากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปลา จำนวนทั้งสิ้น 1,843 ราย มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง จำนวน 7,200 ไร่ มีผลผลิตโดยประมาณ 8.4 ตัน สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเป็นจำนวนกว่า 421 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้อำเภอพานยังเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก โดยมีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว จำนวนทั้งสิ้น 14,775 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกโดยประมาณ 164,822 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวโดยประมาณ 93,124 ตัน มีมูลค่าโดยประมาณ 1,211 ล้านบาท จึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเกษตรของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง

ในการจัดงานเทศกาลกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP อำเภอพานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลานิล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และให้มีการสร้างรายได้จากการจำหน่ายปลานิลได้มากขึ้น อันจะทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนองนโยบายของจังหวัดเชียงรายในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากยิ่งขึ้น สร้างความสมานสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพาน

ด้าน นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอพานที่เป็นทั้ง อู่ข้าว อู่น้ำ หล่อเลี้ยงให้ชาวอำเภอพานดำเนินชีวิตต่อด้วยการประกอบอาชีพที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด – 19 นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เป็นของดีของถิ่นในราคาประหยัดด้วย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึกและของฝาก อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย