วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

เชียงของ ชู ไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่

*เชียงของ ชู ไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่*

*ล่องเรือแม่น้ำโขง นั่งอีแต๋นชมธรรมชาติ*

*กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย คาดหนาวนี้นักท่องเที่ยวคึกคัก*

อำเภอเชียงของ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หนาวนี้เที่ยวเชียงของ” เมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (Chiankhong Best Destination) และเปิดตลาดนัดผ้าทอไทลื้อ หาดบ้ายหาดทรายทอง_ วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เวลา 09.00 น. นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงรายได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หนาวนี้เที่ยวเชียงของ” เมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (Chiankhong Best Destination) และเปิดตลาดนัดผ้าทอไทลื้อ หาดบ้ายหาดทรายทอง โดยนายอุทัย หอมนาน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสทางการท่องเที่ยว อาทิ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 World Economic Forum : WEF ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ สูงขึ้นจากอันดับของปีที่ผ่านมา ซึ่งการท่องเที่ยวมีความสำคัญ และมีผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย อันจะเห็นได้จากในปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 3.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.37% ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ประกอบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล / ความสุข คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า / สะอาด คือ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของบ้านเมืองให้มีความยั่งยืน /ปลอดภัย คือ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลิตสินค้าบริโภค สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน / น่ายล คือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนเสริมให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยมีนายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อนำเสนอมุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมิติการท่องเที่ยวสู่บริบทต่างๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อำเภอเชียงของ “เชียงของเมืองปลายทางความสุขที่หลากหลาย ที่มีความสะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิต เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้มแข็ง” ตลาดนัดผ้าทอไทลื้อหาดบ้าย-หาดทรายทอง ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมผ้าทอไทลื้อที่มีหลากหลายลวดลาย หลากหลายรูปแบบ และยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการในชุมชน ทั้งผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารพื้นถิ่นของชาวไทลื้อ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สามารถพัฒนาในฐานะแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมตลาด และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนหาดบ้ายหาดทรายทอง การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา อันได้แก่ ปกครองอำเภอเชียงของ , องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ , โรงเรียนริมโขงวิทยา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย , สถานีเรือเชียงของ , คณะผู้จัด Fam Trip , ผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่ และประชาชนชาวหาดบ้ายหาดทรายทอง เวลา 10.00น. จัดให้มีการเสวนา “ก้าวต่อไปของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหาดบ้ายหาดทรายทอง เชื่อมโยงมิติการท่องเที่ยวในบริบทต่างๆ โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาและนำเสนอข้อแนะนำในการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, นายเศรษฐศักดิ์ พรมมา ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเซียงราย, นายภาสกร งามสมบัติ พัฒนาการอำเภอเซียงของ, นายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง, นายคำเสาร์ ธรรมวงค์ กำนันตำบลริมโขง, ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา, นางสาวเกศสุดา สิทธิแก้ว ผู้แทนสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ, นางสนอง จันต๊ะคาด ผู้แทนกลุ่มทอผ้าไทลือบ้านหาดบ้าย, นางแสงเดือน ขยันกิจ รองประธานโฮมสเตย์บ้านหาดบ้ายหาดทรายทอง เวลา 10.30 น. โดย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวสรุปว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (ChiangKhong Best Destination)” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ชุมชนหาดบ้ายหาดทรายทอง มีสินค้า OTOP ผ้าทอไทลื้อที่มีเอกลักษณ์ มีอาหารพื้นถิ่นที่มีความแปลกอร่อย น่ารับประทาน มีทิวทัศน์ที่งดงามทั้งแม่น้ำและภูเขา สิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่ดีที่เหมาะแก่การยกระดับ จนได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง และอำเภอเชียง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน เห็นว่า ควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ทุนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางธรรมชาติ(แม่น้ำโขง) ทุนทางวัฒนธรรม (อัตลักษณ์ผ้าทอไทลื้อหาดบ้านหาดทรายทอง) หรือทุนมนุษย์(ปราชญ์ชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ) เข้ามาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์ของชุมชนไทลื้อ เชื่อมโยงมิติการท่องเที่ยวสู่บริบทต่างๆของคนในพื้นที่ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ มีการศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการนักท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว มีใจรักในงานบริการ รู้จักเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว และส่งเสริมภาคธุรกิจให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนเสริมให้สตรีในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาพัฒนาการท่องเที่ยว ไกด์น้อง จากบ้านดินระเบียงดาวและทีมงานฯ เข้ามาร่วมจัดโปรแกรม Fam Trip ครั้งที่ 1 ให้กับชุมชนหาดบ้ายหาดทรายทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโปรแกรมการท่องเที่ยว บ้านหาดบ้าย (Fam Trip) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านหาดบ้าย เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่และพัฒนาศักยภาพให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแบบยั่งยืน รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Local Hero) พร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและรองรับการบริการนักท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอำเภอเชียงของ หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยของรัฐบาล สำหรับกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หนาวนี้เที่ยวเชียงของ” บ้านหาดบ้ายหาดทรายทอง ประกอบด้วย เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไทลื้อ, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, การแสดงฟ้อนของนักเรียน,ทานอาหารขันโตก,ไหว้พระประธาน,ชมวิหารเก้าห้อง, ฟังตำนานเจ้าพ่อเดือยไก่แจ้, ล่องเรือ Boat Trip หาดบ้าย – ผากุบ, ฟังตำนานบ้านฮ้าง (บ้านหาดบ้ายเก่า), เช็คอินผากุบ ผาหินที่มีลักษณะคล้ายกุบหรือหมวกกุบ, นั่งอีแต๋น สักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์, สักการะศาลเจ้าพ่อก่ำเกิด ผู้ปกป้องแผ่นดินริมโขง ,ทุกวันอาทิตย์ ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดผ้าทอไทยลื้อหลากหลายลวดลายอลังการ ,OTOP Mobile ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ,การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่นและสินค้าอื่นๆมากมาย, ชมพระอาทิตย์ตกฝั่งลาวที่เดียวในประเทศไทย และพักผ่อนสบายๆกับบ้านพักโฮมสเตย์สไตล์ไทลื้อหาดบ้ายหาดทรายทอง ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ลองมาเที่ยวเช็คอิน ในวิถีอัตลักษณ์ไทลื้อ ชุมชนบ้านหาดบ้ายหาดทรายทอง รับรองว่าสนุก สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐานแน่นอน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]