วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

ปอนปี๋ใหม่เมือง คำให้พรปีใหม่ล้านนาของชาวเหนือ

ปอนปี๋ใหม่เมือง คำให้พรปีใหม่ล้านนาของชาวเหนือ คำปั๋นปอนปี๋ใหม่ สำนวนภาษาคำเมือง พ่อแม่ครูบาอาจ๋ารย์ เวลาลูกหลานมาดำหัว

ปอนปี๋ใหม่เมือง คำให้พรปีใหม่ล้านนาของชาวเหนือ

ปอนปี๋ใหม่เมือง

เอวัง โหนตุ๊ อัจจะในวันนี้ ก่อเป๋นวันดี เป๋นวันศรีศุภภะมังคะละอันประเสริฐ ล้ำเลิศกว่าวันตั้งหลาย

เป๋นวันดิถีอันวิเศษ เหตุว่า สังขารปี๋เก่าก็ข้ามล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วผญาวัน ก่อมาจุ๊ฮอดลอดเถิง

ตั๋วเจ้าตังหลาย  ก่อบ่อละเสียยังฮีต ป๋าเวณีอันดีงามตี้ล่วงแล้วมาเมื่อป๋างก่อนตั๋วเจ้าตังหลายก่อบ่อผ่อนเสียยังศรัทธา

จึ่งได้ตกแต่งแป๋งพร้อมน้อมนำมาซึ่งยังมธุรสะบุปผาลาจา น้ำขมิ้นส้มป่อย ข้าวตอกดอกไม้ และลำเตียน สุกัณโทตกะทานะวัตถุตังหลาย    

และโภจนะอาหาร มาถวายเป๋นตาน แก่ต๋นตั๋วแห่งข้า เปื้อจั๊กขอสูมาลาโต๊ด ผู้ก่อโผดอโหสิกรรม

ตู๋ข้าก่อขอฮับเอาของต้านตังหลายแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปปายหน้า ขอหื้อต้านตังหลาย เถิงจั๊กอยู่ก่อขอหื้อมีจัย แม้นว่าจั๊กไปก่อขอหื้อมีโจ้คมีลาภ 

ผาบแป๊ข้าศึก ศัตตู๋ หมู่มารขออย่าได้มากล้ำกลาย  ตุ๊กยากไร้ก่อขอหื้อจั๊กหน่ายเสีย  

ขอหื้อเจ้าตังหลาย จุ่งอยู่ด้วยสุขสามผะก๋าน  มีพระนิพพานเป๋นตี้แล้ว  ขออย่าได้คลาดคลา เตี้ยงแต้ดีหลี 

ต๋ามบทบาลี ตี้ได้กล่าวไว้ว่า สัพพีตีโย วิวัชชันตุ๊ สัพพะโรโก วินาสสันตุ๊ มาเต ภะวะวันตะระโย สุขีฑีฆายุโก ภะวะอะภิวาทะนะสีลิสสะนิจจั๋ง วุฒฒาปะจ๋ายิโน จัตต๋าโรธัมมา วัฒฑันติ อายุวัณโณ สุขัง พะลัง

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]