วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน หมายเลข 1232

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน หมายเลข 1232

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน เนื่องจาก ได้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1232 ของแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เข้าร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนผู้รับจ้างก่อสร้างถนนดังกล่าว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 บริเวณตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณสถานที่เกิดเหตุ มีการขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น โดยการถมร่องน้ำธรรมชาติเดิม และขุดร่องน้ำใหม่ซึ่งชิดแนวเขตรั้วที่ดินของผู้เสียหาย ส่งผลให้แนวรั้วกำแพงความยาวประมาณ 30 เมตร พังทลาย รวมทั้งต่อมาน้ำได้กัดเซาะเข้าไปในเขตที่ดินของผู้เสียหายมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปักเสาคอนกรีตบางส่วนเพื่อบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น

สำหรับผลการประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในวันนี้นั้น เทศบาลตำบลเวียงเหนือ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ รับเป็นเจ้าภาพในการอำนวยการ และประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อสร้างรั้วใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และมอบหมายให้กองช่างดำเนินการออกแบบตามหลักวิชาช่างพร้อมทั้งให้ผู้เสียหายตรวจสอบแบบรั้วก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ที่มา www.thairath.co.th