วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเดือน สิงหาคม นี้  เช็ครายละเอียดที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเดือน สิงหาคม นี้

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ภายในเดือนสิงหาคม จ้างนักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และไม่มีงานทำ มาฝึกอบรบเพื่อแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เหตุผลที่จ้างนักศึกษา อาชีวะ และ คนไม่มีงานทำมาช่วยทำหน้าที่  เพราะการลงทะเบียนครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน และต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ระบบให้หมด

ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
 • สมัครด้วยตัวเอง

คุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ รายละเอียด

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 • มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท 
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน 
 • จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
 •  ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ 
 • ไม่มีบัตรเครดิต 
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด  เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท.

ที่มา: กรมบัญชีกลาง