วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ขั้นตอน ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65

ขั้นตอน ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน รอบใหม่ในปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลังได้เห็นชอบกำหนดเวลาดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงวันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65

ลงทงทะเบียนบัตนคนจนรอบใหม่

หน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว.

รายได้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)

 • รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท/บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
 • กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่
 • ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ช่องทางการลงทะเบียน

ลงผ่านเว็ปไซต์กระทรวงการคลัง https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://www.mof.go.th/th

ลงผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั่วประเทศ

สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
สำนักงานเมืองพัทยา