กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

0
41

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

บ่ายวันนี้ (12 ก.ค.65) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส นำเทียนจำนำพรรษา สังฆทาน กรวยดอกไม้ ถวาย ณ พระอารามหลวงทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสุธีสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับเทียนพรรษา วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูปริยัติโกวิท เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับเทียนพรรษา และวัดพระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมทั้งให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้มีโอกาสทำบุญ ฟังธรรมเทศนา บำเพ็ญกุศล งดเว้นอบายมุข และได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายให้ดำรงสืบต่อไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นการทำบุญบูชาวันเพ็ญ เดือน 8 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ส่วนเข้าพรรษา แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุ ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน ด้วยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจำริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไปเหยียบข้าวกล้าในนาและพืชอื่นๆ จนได้รับความเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

การถวายเทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อให้พระภิกษุที่อธิษฐานพรรษา ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรม ดังความปรากฏในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายประทีปโคมไฟทำให้ได้รับอานิสงส์เป็นผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ และมีไหวพริบปฏิภาณประดุจแสงสว่างของดวงเทียน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ถวายเป็นพุทธบูชา โดยการนำหลักการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันตามบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วน และร่วมกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในมิติทางศาสนาสืบไป

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]