วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

จะปิดแล้ว แพเปียกแม่สรวย เปิดให้ล่องแพจนถึงวันที่ 13 พ.ค.66 นี้

จะปิดแล้ว แพเปียกแม่สรวย เปิดให้ล่องแพจนถึงวันที่ 13 พ.ค.66 นี้

แพเปียกแม่สรวย เปิดให้ล่องแพจนถึงวันที่ 13 พ.ค.66 นี้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำมีแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้เพาะปลูกต้อนฤดูฝน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการท้ายอ่างเก็บน้ำแม่สรวย เรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ภายในวันที่ 16 พ.ค.2566

จะปิดแล้ว แพเปียกแม่สรวย เปิดให้ล่องแพจนถึงวันที่ 13 พ.ค.66 นี้

เรื่อง ขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ นั้น ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่สรวยมีประมาณ 42.96 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรมีความต้องการ ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สรวยอีกประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม. และต้องสำรองน้ำเพื่อการเพาะปลูกตันฤดูฝนอีก 10 ล้าน ลบ.ม. หากปริมาณน้ำลดลงมากกว่านี้จะทำให้เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีปัญหาในการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภค-บริโภค ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวจึงมีแผนการกักเก็บน้ำโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จึงขอความกรุณาจากท่านแจ้งประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการท้ายอ่างเก็บน้ำแม่สรวย เพื่อทราบแผนการบริหารจัดการน้ำและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอความ กรุณาแจ้งให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวทราบด้วย เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกันต่อไป

จะปิดแล้ว แพเปียกแม่สรวย เปิดให้ล่องแพจนถึงวันที่ 13 พ.ค.66 นี้

อ้างอิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว