เชียงรายสั่งแล้ว ไม่ใส่หน้ากากปรับ 20,000 บาท

0
809

คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงราย
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไรรัสใคโรนา 2019 (COVD -19)

ตามที่ ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก ไนทุกพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นั้น
เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVD -19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระรากำหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ถูกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๒ (๔) (๗) มาตรา ๓๒๔ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ดังนี้

๑. ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่
ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักหรือในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019(COVD – 19) เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ ยกเว้นการทำกิจกรรมออกกำลังกาย ในที่สาธารณะ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๒. ให้งดการจัด ตลาดนัดคลองถม ตลาดนัดเร่ ที่มีลักษณะรวมกลุ่มพ่อค้าเร่ขายของจาก
หลายพื้นที่
โดยการกำหนตวันเปิดซื้อขายเป็นบางวันหรือบางเวลาในหมู่บ้าน/ขุมชน ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นซ้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา
๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้อ ๑. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองทมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหากผู้ใดฝ่ ฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้อ ๒. ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้อ

โดยมีโทษปรับ ครั้งแรก ปรับ 6,000 บาท ครั้งที่ 2 12,000 บาท ครั้งที่ 3 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่