ยืมเงินด่วน 50,000 บาท สินเชื่อแหล่ง เงินกู้ถูกกฎหมาย จาก ธ.ก.ส. สมัครง่าย ๆ

1
706

ยืมเงินด่วน 50,000 บาท สินเชื่อแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย จาก ธ.ก.ส. สมัครง่าย ๆ

ธกส.ให้ยืมเงิน สินเชื่อทันใจรายละ 50,000 บาท เงินสด อนุมัติไว พร้อมกด

“ยืมเงินด่วน” 50,000 บาท สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash แหล่ง เงินกู้ถูกกฎหมาย จ่ายหนี้ไม่ไหว อยากปิด หนี้นอกระบบ เคลียร์ให้จบ มาตรการช่วยเหลือ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต หากไม่อยากกลับไปเป็นหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมอีก สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

“ยืมเงินด่วน” สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 • สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ ได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

สิทธิประโยชน์

 • การคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เหมาะกับใคร ดีไหม

 • เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน
 • สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไขการกู้เงิน

 • เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

“ยืมเงินด่วน” สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ใครกู้ได้บ้าง

 • ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs
 • ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

หมายเหตุ :- โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

 • สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า
 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี
 • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท
 • การคืนดอกเบี้ยในอัตรา 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

วงเงิน (Loan to value)

 • กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

 • การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

 • เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR + 3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

หลักประกันเงินกู้

 1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
 3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ

 • เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 • จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเอง ที่สาขา

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

 • เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 • ตามประกาศของธนาคาร

ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555
 • https://www.baac.or.th/

#เงินยืมธกส #ธกส #เงินกู้ธกส #เงินสดทันใจ #สินเชื่อเงินด่วนทันใจ #เงินด่วนทันใจ #เงินยืมธกส #ธกสปล่อยกู้

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]

1 ความคิดเห็น

 1. […] พิมพ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่