เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก สังกัดท้องถิ่น ประจำปี 2566

0
155

เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก สังกัดท้องถิ่น ประจำปี 2566

รายละเอียดดังนี้

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 1809.6/ว 115 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) ให้จังหวัดตรวจสอบตำแหน่งว่างที่ได้ รายงานการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบมาแล้วตามเอกสารที่อ้างถึง ให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. อีกครั้ง ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นตำแหน่งว่างตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติด้วย, 2) ให้จังหวัดจัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ขอใช้ บัญชีในตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี , 3)ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันและแจ้งให้ กจ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด แล้วแต่กรณี รอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น

ล่าสุด ตำแหน่งครู(กลุ่มวิชา) ที่หมดบัญชี (28 ธันวาคม 2565) มีดังนี้

1) วัดผลและประเมินผล
2) คหกรรม
3) บรรณารักษ์
4) ศิลปะ
5) นาฏศิลป์
6) ดนตรีไทย
7) ดนตรีสากล
8) ประถมศึกษา
9) ภาษาจีน
10) เทคโนโลยีทางการศึกษา
11) ครูผู้ดูแลเด็ก
12) การศึกษาปฐมวัย
13) ดนตรี
14) เคมี

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจอยากสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2566 ได้เตรียมความพร้อมและรอมติที่ประชุม กสถ. ที่จะประชุมอีกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ว่าจะกำหนดการสอบออกมาอย่างไร รอติดตามข่าวการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2566 ต่อไป

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]